Lưu trữ Danh mục: Tài liệu kỹ thuật

VAI TRÒ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC CỦA THÉP KHÔNG GỈ

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÉP KHÔNG GỈ CARBON (C) Hàm lượng Cacbon là chủ yếu và luôn hiện diện trong thép không gỉ. Mức cacbon thường ở mức khá thấp với tất cả các họ thép không gỉ ngoại trừ họ Martensitic. Họ Martensitic có mức tăng vừa để có độ cứng và độ…